About Island Of Cyprus

On Of The Most Popular Tourist Destination

Cyprus, officially the Republic of Cyprus, is an island country in the Eastern Mediterranean and the third largest and third most populous island in the Mediterranean. It is located south of Turkey, west of Syria and Lebanon, northwest of Israel and Palestine, north of Egypt, and southeast of Greece.

Find Your True Self

Learn about our classes and benefits of meditation

Cyprus, the farthest outpost of European Union, is one of the most friendly and safe countries in the world.

Cyprus is popular because of its climate granting more than 320 sunny days a year (mild winters & warm soothing summers) and it is also a perfect holiday destination due to its natural diversity and beauty, panoramic Mediterranean views and rich culture.

Man_playing_bagpipes_svg_med
limassol

Limassol

Cyprus Town

Limassol is a city on the southern coast of Cyprus. It’s known for the centuries-old Limassol Castle, home to the Cyprus Medieval Museum and its collection of pottery and tombstones. On the seafront is the Prokymea (Molos) Sculpture Park, with sculptures by Cypriot, Greek and international artists. To the northeast is the Limassol Archaeological Museum, exhibiting artifacts from the Neolithic to the Roman periods.

Paphos

Cyprus Town

Paphos is a city on the southwest coast of the Mediterranean island of Cyprus. Inhabited since Neolithic times, it has several sites relating to the cult of goddess Aphrodite, whose mythical birthplace was at Old Paphos (Kouklia). New Paphos is the modern city that incorporates the harbor, and the ancient ruins of tombs, fortresses, theaters and villas at Paphos Archaeological Park.

Paphos-Harbour-72676
Óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôï ÊÕÐÅ ï åðáíåêëåãåßò ÄÞìáñ÷ïò ôçò ðüëçò ôïõ ÆÞíùíá ÁíäñÝá ÌùõóÝùò áíÝöåñå üôé ç ïëïêëÞñùóç ôùí ìåãÜëùí áíáðôõîéáêþí Ýñãùí ðïõ èá äþóïõí æùÞ óôç ËÜñíáêá êáé ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç, óõìâÜëëïíôáò êáé óôç äçìéïõñãßá íÝùí èÝóåùí åñãáóßáò.(Óôç öùôïãñáößá ìáò ïé öïéíéêïýäåò ôçò ËÜñíáêáò.)

Larnaca

Cyprus Town

Larnaca (Larnarka) is a port city on the south coast of Cyprus. It’s known for Finikoudes Beach, a sandy strip in the city centre backed by a palm-lined seaside promenade. Buzzing bars line the waterfront at Mackenzie Beach. Just offshore, the M.S. Zenobia wreck is a popular dive site. The 9th-century Church of Saint Lazarus contains the tomb of the saint said to have risen from the dead.

Nicosia

Capital Town

Nicosia, also known as Lefkosia, is the divided capital city of Cyprus. South of the border, on the Greek side, the Cyprus Museum has archaeological finds from the Neolithic to Byzantine periods, including the Aphrodite of Soloi statue. Nearby, the old city’s 16th-century Venetian walls include the Famagusta, Kyrenia and Paphos gates. Inside the walls, a marble mausoleum sits next to 19th-century Faneromeni Church.

+ Limassol
limassol

Limassol

Cyprus Town

Limassol is a city on the southern coast of Cyprus. It’s known for the centuries-old Limassol Castle, home to the Cyprus Medieval Museum and its collection of pottery and tombstones. On the seafront is the Prokymea (Molos) Sculpture Park, with sculptures by Cypriot, Greek and international artists. To the northeast is the Limassol Archaeological Museum, exhibiting artifacts from the Neolithic to the Roman periods.

+ Paphos

Paphos

Cyprus Town

Paphos is a city on the southwest coast of the Mediterranean island of Cyprus. Inhabited since Neolithic times, it has several sites relating to the cult of goddess Aphrodite, whose mythical birthplace was at Old Paphos (Kouklia). New Paphos is the modern city that incorporates the harbor, and the ancient ruins of tombs, fortresses, theaters and villas at Paphos Archaeological Park.

Paphos-Harbour-72676
+ Larnaca
Óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôï ÊÕÐÅ ï åðáíåêëåãåßò ÄÞìáñ÷ïò ôçò ðüëçò ôïõ ÆÞíùíá ÁíäñÝá ÌùõóÝùò áíÝöåñå üôé ç ïëïêëÞñùóç ôùí ìåãÜëùí áíáðôõîéáêþí Ýñãùí ðïõ èá äþóïõí æùÞ óôç ËÜñíáêá êáé ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç, óõìâÜëëïíôáò êáé óôç äçìéïõñãßá íÝùí èÝóåùí åñãáóßáò.(Óôç öùôïãñáößá ìáò ïé öïéíéêïýäåò ôçò ËÜñíáêáò.)

Larnaca

Cyprus Town

Larnaca (Larnarka) is a port city on the south coast of Cyprus. It’s known for Finikoudes Beach, a sandy strip in the city centre backed by a palm-lined seaside promenade. Buzzing bars line the waterfront at Mackenzie Beach. Just offshore, the M.S. Zenobia wreck is a popular dive site. The 9th-century Church of Saint Lazarus contains the tomb of the saint said to have risen from the dead.

+ Nicosia

Nicosia

Capital Town

Nicosia, also known as Lefkosia, is the divided capital city of Cyprus. South of the border, on the Greek side, the Cyprus Museum has archaeological finds from the Neolithic to Byzantine periods, including the Aphrodite of Soloi statue. Nearby, the old city’s 16th-century Venetian walls include the Famagusta, Kyrenia and Paphos gates. Inside the walls, a marble mausoleum sits next to 19th-century Faneromeni Church.

OUR SPECIAL OFFER

Massage With Warm Oils 60min. for only $80